Like: 

การกําหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน.” ภายใต้โครงการ Quick win Project พื้นที่ตรัง

27 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกําหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน.” ภายใต้โครงการ Quick win Project : การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานการประชุม โดยมีการบรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การวิจัยที่สําคัญของประเทศ กับบทบาทมหาวิทยาลัยในพื้นที่” โดย คุณอภินันท์ หนูพรหม ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค อําเภอเมือง จังหวัดตรัง และมีการเสวนา เรื่อง “กะเทาะปัญหาในพื้นที่เพื่อค้นหาโจทย์วิจัย” โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตรัง ได้แก่ คุณชัยวุฒิ สวัสดิ์รักษ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, คุณอรุณี มานะกล้า นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด, คุณวะดี จักรราช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง, คุณวริช วิชิต รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง, คุณพัชรี ซุ่นสั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ดําเนินรายการเสวนาโดยคุณประพล วิระพรสวรรค์ ผู้บริหารกะช่องฮิลส์รีสอร์ท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ตรัง สนใจเข้ารับฟังและกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกันจำนวนมาก ส่วนภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มจัดทํา Workshop เพื่อระดมความคิดโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้คำแนะนำการกำหนดหัวข้อโจทย์วิจัยแต่ละ flagship เพื่อพัฒนาไปสู่การเขียนข้อเสนอโครงการต่อไป