Like: 

การกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน. ภายใต้โครงการ การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย Quick Win Project พื้นที่นคศรีธรรมราช

วันที่ 27 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน. ภายใต้โครงการ การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย Quick Win Project ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนคศรีธรรมราช เพื่อเป็นการขึ้นโจทย์การวิจัยของพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมของโครงการในภาคเช้ามี

- การบรรยายพิเศษจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี

- การบรรยายพิเศษจาก คุณกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

- การเสวนาจากภาคส่วน ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

1. คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. คุณกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

3. คุณวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

4. คุณอมรรัตน์ สว่างลาภ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม เป็นผู้ดำเนินรายการ

ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายมี

- แนะนำการขึ้นโจทย์วิจัยแต่ละพื้นที่ ของ มทร.ศรีวิชัย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์

- การขึ้นโจทย์วิจัยของนักวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย