Like: 

การกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน. ภายใต้โครงการ การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย (Quick Win Project) พื้นที่สงขลา

28 มกราคม 2563 วันที่ 2 ของการจัดโครงการ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ ววน. ภายใต้โครงการ การพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย (Quick Win Project) ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง สถิติการวิจัยของมหาวิทยาลัย

และกิจกรรมในภาคเช้า มีการเสวนาจากบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชนมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

1. คุณธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

2. คุณธนินธรณ์ ขุนจันทร์ นายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุง

3. คุณอภัย สุวรรณจินดา ประธานวิสาหกิจโฮมสเตย์ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง

4. คุณไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล หอการค้าจังหวัดสงขลา

ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย มีการแนะนำผลลัพธ์ของงานวิจัยแต่ละ PMU จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย และการเขียนโจทย์การวิจัยเชิงพื้นที่ระดับหน่วยงานของนักวิจัย ซึ่งมีการช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขโจทย์การวิจัยจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการนำเสนอของนักวิจัยแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พื้นที่จังหวัดสงขลา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมเสวนาในโครงการทุกท่าน