Like: 

การประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน (ปิดโครงการ) หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

วันที่ 20 มกราคม 2563 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน (ปิดโครงการ) ภายใต้ประเด็นโครงการ “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จ.ตรัง ระยะที่ 2” จำนวน 11 โครงการ ณ โรงแรมเรือรัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีผู้รับทุน ดร.จเร สุวรรณชาต เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในจังหวัดตรัง ได้แก่ คุณศุภศักดิ์ ศรีหมาน (ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตรัง) คุณพรรณี เดชภักดี (สำนักงานประมง จ.ตรัง) คุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์ (นายก อบต.วังวน จ.ตรัง) คุณบรรจง นฤพรเมธี (ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตรัง) ร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่โครงการวิจัย