Like: 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 13-14  มกราคม 2563 ณ ห้อง ฉ 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย กล่าวรายงาน และบรรยายหัวข้อ “นโยบายและแนวทางในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)” ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณพิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์, ภก.กมล ปาลรัตน์ หัวหน้าศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคุณนิขจิตร คลองดี นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม ESPReL Checklist บนระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมการจัดการสารเคมี ChemInvent เพื่อจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัยของ มทร.
ศรีวิชัย เข้ารับฟังและฝึกปฏิบัติร่วมกัน