Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำ KM เกี่ยวกับ eDoc ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 8 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดทำ KM เกี่ยวกับ eDoc ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับบุคลากร ร่วมทำความเข้าใจการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีนางสาวนฤนาถ ชูทิพย์ ผู้รับผิดชอบงานด้านสารบรรณของหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดการทำงานผ่านระบบออนไลน์เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันและปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป