Like: 

แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”