Like: 

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรร่วมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป