Like: 

ประชุมหารือการดำเนินงานบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมหารือการดำเนินงานบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประภาศรี ศรีวิชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.สุดคนึง ณ ระนอง ร่วมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แก่นักวิจัยและผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาเขตตรัง ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย