Like: 

ร่วมทำ workshop กับผู้บริหารและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยรองอธิบดีการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ ร่วมทำ workshop กับผู้บริหารและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการของแต่ละพื้นที่เพื่อเสนอของบประมาณ