Like: 

ร่วมประชุมมหาวิทยาลัยลูกข่าย (Sub-node) เขตภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับด้านมาตรฐานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมมหาวิทยาลัยลูกข่าย (Sub-node) เขตภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับด้านมาตรฐานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ประเด็น:เครือข่ายวิจัยด้านมาตรฐาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย) ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับการให้ทุนวิจัยในอนาคต" และ ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษา แนะนำ การสร้างงานวิจัยด้วยความปลอดภัย ทำได้จริง จากมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (Node)