Like: 

ประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย รองอธิการบดี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารทั้ง 8 มทร.