Like: 

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต”

สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต”(Research to Create Future Prospect) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย มทร.ศรีวิชัย ได้นำผลงานวิจัยภายใต้ทุนท้าทายไทย ประเด็น “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชีวิตชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2” ซึ่งผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก