Like: 

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยฯ OTOP กลุ่มเครื่องแกง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยฯ OTOP กลุ่มเครื่องแกง โครงการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ สกสว. กับ 8 มทร. ชุดงานวิจัยเพื่อพัฒนา OTOP โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณศิริกมล แก้วแสงอ่อน (ผู้จัดการทั่วไป(GM)โรงแรมเมืองลิกอร์ และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ร้อยตรีพิชัย ชูสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการร้านค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการโรงแรม จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพการผลิตเครื่องแกง ของกลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม จ.นครศรีธรรมราช โดยชุดวิจัยเครื่องแกงประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง หัวหน้าโครงการ: อ.สาธิต บัวขาว โครงการ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด หัวหน้าโครงการ: ดร.สายใจ แก้วอ่อน และโครงการ การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร หัวหน้าโครงการ: ผศ.โพยมพร รักษาชล มีพื้นที่วิจัย ประกอบด้วยกลุ่มเครื่องแกง : พื้นที่ 4 โซน คือ เขา ป่า นา เล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะผู้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มให้ความสนใจแก่งานวิจัยและกลุ่มเครื่องแกงเป็นอย่างมาก