Like: 

ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี สวพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เปิดการประชุมชี้แจง ซึ่งมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา