Like: 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้ ชุดนิทรรศการ "กล้วยพื้นเมืองภาคใต้...พืชแห่งวัฒนธรรมและความหลากหลาย"  ซึ่งประกอบด้วยผลงานจากโครงการ อพ.สธ. จำนวน 7 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และ ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย