Like: 

สัญจรชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินสายสัญจรชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) จากนั้นเป็นการบรรยายการกรอกข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณผ่านระบบ NRMS โดยนายสุวรรณ พรมเขต