Like: 

สัญจรชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา เดินสายสัญจรชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ชี้แจ้งแนวทางการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) จากนั้นเป็นการบรรยายการกรอกข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณผ่านระบบ NRMS โดย นายสุวรรณ พรมเขต