Like: 

ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเกาะสุกร

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำทีมสถาบันวิจัยและพัฒนา ทีมวิจัยเชิงพื้นที่ ผู้บริหารบริษัทตรังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เบทาโกร จำกัด ลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงพื้นที่ชุมชนเกาะสุกร ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสุกร ผู้นำกลุ่มอาชีพ และโครงการ สสส. ประสานความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนชายฝั่งอันดามัน โดยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นการรับฟังข้อมูลสภาพพื้นที่เกาะสุกร และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน และได้มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชน เยี่ยมชมพื้นที่เกาะสุกร ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มบาติกปาเต๊ะ กลุ่มแตงโม กลุ่มนาข้าว ฯลฯ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชาวบ้าน และผู้นำกลุ่มอาชีพเป็นอย่างดี