Like: 

จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย OTOP

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย OTOP ร่วมกับหัวหน้าโครงการย่อย (OTOP) และหน่วยจัดการกลางโครงการ OTOP โครงการภายใต้ประเด็น “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน” ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช