Like: 

จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงานประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และโครงการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการในงานประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ เครื่องถม ผลผลิตจากโครงการวิจัย (OTOP) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร ผลงานของ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม และโครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานของ ดร.ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง และผลิตภัณฑ์หอยตลับ(หอยปะ) ปรุงรส ผลงานของ รองศาสตราจารย์ชมพูนุช โสมาลีย์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหอยตลับให้เกิดความหลากหลายในชุมชนบ้านวังวน เขตลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และสภามหาวิทยาลัย รวมถึงผู้แทนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ เดินเยี่ยมชมผลงานวิจัยของทั้ง 15 มหาวิทยาลัย