Like: 

ลงพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ หน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ และนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกับ คุณประภาพรรณ กันตังพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน นำฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย และทีมผู้บริหารของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีกิจกรรมการล่องเรือเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาทิ เช่นปลาและหอยตลับ โดยมี ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว นักวิจัยภายใต้โครงการฯ เป็นวิทยากร และกิจกรรมต่อมาคือการชิมหอยตลับปรุงรส ซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ มทร.ศรีวิชัย โดยมี รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ (หัวหน้าโครงการ) และถ่านแฟนซี กระถางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากใบจาก นำเสนอโดย ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ) และหลังจากนั้น จึงเดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านนายอดทอง เพื่อดูการจักสานติหมา (จักสานใบจาก) ผลผลิตที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมี ผศ.นพดล โพชกำเหนิด นักวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย เข้าไปช่วยพัฒนาและสร้างตู้อบใบจากโดยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเยี่ยมชมกลุ่มจักสานบ้านนายอดทองในครั้งนี้ มีคุณสุจินต์ ไข่ริน ซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลแก่ทีมคณะผู้ดูงาน