Like: 

ก้าวสู่...Zero waste Thailand

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รณรงค์การใช้ถุงผ้า งดใช้ถุงพลาสติก ก้าวสู่...Zero waste Thailand ประเทศไทยไร้ขยะ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะทะเล มทร.ศรีวิชัย