Like: 

ติดตามงานวิจัยโครงการ OTOP รอบ 8 เดือน ภายใต้ประเด็น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยโครงการ OTOP รอบ 8 เดือนภายใต้ประเด็น "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดแข่งขัน" กลุ่มเครื่องถม ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร และโครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมตามรอยชุดวิจัยเครื่องถม : เส้นทางการท่องเที่ยวบ้านช่างถมเมืองนคร โดยทางทีมนักวิจัยเครื่องถมนำคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก สกสว. ได้แก่ ท่านจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ลงเยี่ยมชมจุดเรียนรู้บ้านช่างเครื่องถม ช่างนิคม นกอักษร ณ ศูนย์เรียนรู้เครื่องถมเมืองนคร ซึ่งมีการเล่าประวัติของเครื่องถมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และมีการสอนสาธิตการตอกลายบนแผ่นโลหะ และบ้านช่างอุดม ขวัญสงค์ โดยมีการสาธิตการลงยาถมเงินและถมทอง ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก และภาคบ่ายมีการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย OTOP รอบ 8 เดือน ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการทำงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น สู่ตลาดการแข่งขัน โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นหัวหน้าชุดโครงการ ในชุดโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 5 โครงการ ดังนี้

1.โครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร (หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)

2.โครงการนวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช (หัวหน้าโครงการ : ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง)

3.โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง (หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สาธิต บัวขาว)

4.โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด (หัวหน้าโครงการ : ดร.สายใจ แก้วอ่อน)

5.โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร (หัวหน้าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล)

            การประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุน สกสว. จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ท่านจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมการติดตามผลงานวิจัย โดยมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครศรีธรรมราช คุณกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณอุดม ขวัญสงค์ ผู้ประกอบการเครื่องถม จากการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย OTOP รอบ 8 เดือน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำชี้แนะ รวมถึงให้แนวทางแก่นักวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักวิจัยเพื่อยกระดับชุมชนอย่างแท้จริง