Like: 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว. ประกอบด้วยท่านจาดุร อภิชาตบุตร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ในการเข้าร่วมการประชุมเสวนาเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่ชุมชน ณ กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ซึ่งในเวทีเสวนามีประเด็นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในอนาคตของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกง การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว. ร่วมแลกเปลี่ยน สะท้อนความต้องการในอนาคตของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังให้คำแนะนำแก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านหนองตาม และเยี่ยมชมผลงานวิจัยของกลุ่มเครื่องแกง ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง หัวหน้าโครงการ : อ.สาธิต บัวขาว โครงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด หัวหน้าโครงการ : ดร.สายใจ แก้วอ่อน และโครงการการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร หัวหน้าโครงการ : ผศ.โพยมพร รักษาชล หลังจากการเสวนายังมีกิจกรรมสาธิตการทำเครื่องแกงและได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมสาธิตการปรุงอาหารโดยใช้เครื่องแกงชุมชนหนองตาม โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ได้ร่วมสาธิตการทำเมนูแกงส้มกุ้ง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สาธิตการทำเมนูแกงคั่ว โดยได้รับคำแนะนำในการสาธิตจากประธานกลุ่มเครื่องแกงชุมชนหนองตาม