Like: 

ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ทุนท้าทายไทย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ทุนท้าทายไทย ประเด็นการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียนจังหวัดตรังระยะที่ 2 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี และทีมผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมรองผู้อำนวยการ 2 ท่าน คือ ดร.สุดคะนึง ณ ระนอง และ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกอบด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ลงพื้นที่บ้านทุ่งตะเซะ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อเยี่ยมชมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (จานใบจาก) โดยเป็นกิจกรรมคืนองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชุนของโครงการวิจัย นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกจากใบจาก โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว เป็นหัวหน้าโครงการงานวิจัย จัดขึ้น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งกระบือร่วมใจพัฒนา บ้านทุ่งตะเซะ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และชุมชนร่วมกับนักวิจัยสาธิตการใช้เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (จานใบจาก) และให้ข้อมูลแก่คณะผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จากผลสำเร็จของงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สามารถสร้างนวัตกรรมผลิตจานใบจากได้จริงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชุนและตลาด เป็นงานวิจัยที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนร่วมกับคนในชุมชนก่อให้เกิดรายได้และนวัตกรรมนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุจาก ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน