Like: 

โครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

วันที่ 16 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้กิจกรรมในโครงการมีบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒน การบรรยายกระบวนการการใช้งานระบบ TIRAs และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NRMS และการนำเสนอแผน ววน. ของมหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัยพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช