Like: 

การเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

การเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

 


 
การเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

-เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
-เว็บไซต์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
-เว็บไซต์ ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRMS

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562 (23.59 น.) ผ่านระบบ NRMS
 • แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมำณ 2563 (Download)
 • Flagship PMU B – Industrial-postdoc (Download)
 • Flagship PMU B – Social-and-humanity-frontier (Download)
 • Flagship PMU B – Quantum-Research-Frontier (Download)
 • Flagship PMU B – Frontier-Research-Seed-Fund (Download)
 • Flagship PMU C – BCG in Action (Download)
 • Flagship PMU สวรส – BCG in Action (Genomic Medicine) (Download)
 • ข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine (Download)
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ Flagship (Download)

 

 

 

 •  
 • นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 (Download)
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน พ.ศ. 2563-2565 (Platform/Program/Objective/Key result) (Download)
 • แนวทางการเสนอของบประมาณงบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2564 (PPT) (Download)
 • คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ บพท. (PMU A) (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ บพค. (PMU ฺB) (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ บพข. (PMU C) (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ สวรส (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ วช. (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ สวก. (Download)
 • แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 2564 (pdf) / (docx)
 • Flagship PMU B – Industrial-postdoc (Download)
 • Flagship PMU B – Social-and-humanity-frontier (Download)
 • Flagship PMU B – Quantum-Research-Frontier (Download)
 • Flagship PMU B – Frontier-Research-Seed-Fund (Download)
 • แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมำณ 2563 (Download)


 

ทุนวิจัยตามกรอบงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ 2564 แบ่งประเด็นและสัดส่วนงบประมาณเป็น 3 ส่วน คือ

 

 • ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 • 1.Basic Research Fund & Institutional Capacity Building Fund (Blue Sky) ที่สนับสนุนทุนแก่โครงการงานวิจัยพื้นฐาน และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู้และสถาบันวิจัยในหน่วยงาน (สัดส่วน 15 %) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นจากสถาบันอุดมศึกษา
  2.Basic Function Fund เป็นการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน ววน. และดำเนินการตามพันธกิจของตนเอง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ระดับชาติ และโครงการริเริ่มสำคัญของประเทศ (สัดส่วน 35 %) เปิดรับคำของบประมาณจากหน่วยงานในระบบ ววน. ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
 • ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)

 • เป็นลักษณะ Competitive Funding ที่สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานระดับปฏิบัติโดยต้องเป็นการทำวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ (สัดส่วน 50 %) จัดทำคำของบประมาณโดย Program Management Unit (PMU) ซึ่ง PMU จะเป็นผู้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย จากสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัยที่สอดคล้องกับแผน ววน. ตาม Program ที่รับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับ Consortium (Quadruple Helix)

 •  


“พีเอ็มยู” (PMU มาจากคำว่า Program Management Unit) เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้าน ววน. โดยหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม “7 พีเอ็มยู : หน่วยหนุนทุนวิจัย” ประกอบด้วย

1) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
นอกจากนี้ยังมี 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน. ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วย
5) PMU “A” มาจาก Area – based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
6) PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
7) PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

      โดยทั้ง 7 PMU จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการทุนวิจัย และการติดตามและประเมินผลงานวิจัย ซึ่งได้จัดแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบในแต่ละโปรแกรม ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้หารือถึงแนวทางการทำงานออกแบบการสนับสนุนงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สอดรับกับ “นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570” อันประกอบไปด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม จำแนกเป็นแต่ละ Objective และ Key Result (รายละเอียดดังแนบ)


การเสนอของบประมาณ ววน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

 1. การ Re-submit Proposal (สำหรับชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัย (เดิม) ที่ได้รับพิจารณาระดับ 4-5 ดาว)
 2. การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) ของยุทธศาสตร์และแผน อววน. ของประเทศ

   **ทั้งนี้การเสนอของบประมาณ ววน. ในลักษณะแผนงานสำคัญ (Flagship) อาจจะมีการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบางหัวข้อ อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการเตรียมการจาก PMU ซึ่งจะนำเรียนแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป**

แผนงานสำคัญ (Flagship)

1. Industrial post doc (โครงการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรยุทธศาสตร์)
2. AI for All (โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน)
3. Genomics (โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย)
4. Quantum Research (แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม)
5. Space Consortium (โครงการการร่วมพัฒนาดาวเทียมเพื่อการวิจัยอวกาศแห่งชาติ)
6. Frontier Research Seed Fund (ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย)
7. Social and humanity Frontier Research (แผนการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์)
8. Zero Waste Thailand (ประเทศไทยไร้ขยะ)
9. PM2.5
10. Smart Farming
11. การบริหารจัดการน้ำ (การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงทางด้านน้ำ (Water security))
12. Thailand Aging Society (แผนงานสังคมไทยบริบทสังคมสูงวัย)
13. Open Society Social Change (โครงการชุดวิจัยนโยบายสันติประชาธรรมเพื่อการสร้างสังคมเปิด)
14. ความปลอดภัยทางถนน (แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน)
15. Tech Localization (การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์)
16. PPP-RDI (แผนการดำเนินงานโครงการ Public-Private Partnership for RDI ประจำปีงบประมาณ 2563)
17. อุทยานวิทยาศาสตร์ (โครงการการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
18. BCG in Action (แผนงาน BCG in Action ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
19. Social Innovation (โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน)
20. ชุมชนนวัตกรรม
21. อาสาประชารัฐ
22. University for Inclusive Growth program: UNG (กลุ่ม มทร. ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่)
23. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (แผนงานพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา Education Sandbox)
24. Future Lab (โครงการห้องปฏิบัติการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
25. Deep-Science Technological Innovation Platform (แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม)
26. Global Partnership Fund
27. ฐานข้อมูลวิจัย (บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย ผลงานวิจัย ฯลฯ)

 


 
การเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

-เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
-เว็บไซต์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
-เว็บไซต์ ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRMS

 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562 (23.59 น.) ผ่านระบบ NRMS
 • แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมำณ 2563 (Download)
 • Flagship PMU B – Industrial-postdoc (Download)
 • Flagship PMU B – Social-and-humanity-frontier (Download)
 • Flagship PMU B – Quantum-Research-Frontier (Download)
 • Flagship PMU B – Frontier-Research-Seed-Fund (Download)
 • Flagship PMU C – BCG in Action (Download)
 • Flagship PMU สวรส – BCG in Action (Genomic Medicine) (Download)
 • ข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine (Download)
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ Flagship (Download)