Like: 

การบริหารจัดการแผนบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ การบริหารจัดการแผนบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมในโครงการมีการชี้แจง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มปรับปรุงแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 แผนงานวิจัย ของผู้อำนวยการและกรรมการผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย ทั้งนี้แต่ละแผนงานยังได้รับข้อเสนอแนะและการช่วยเหลือในการปรับปรุงแผนงานวิจัยเพื่อให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี อันได้แก่ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา