Like: 

งานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานมหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (RUTS Research Expo 2019)" และเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของชุมชน ทั้งคณะ วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ภายใตเแนวคิด “จากหิ้งสู่ห้าง ทำได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง” การจัดงานในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำพันธกิจด้านวิจัย วิชาการ บริการวิชาการรับใช้สังคม พัฒนานักศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติมารวมในงานครั้งเดียวกัน การประกวดผลงานกว่า 100 ผลงาน ทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอาจารย์บุคคลทั่วไป เงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท การนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยวิชาการ และการออกร้านชุมชนพร้อมขาย บนแนวคิดหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน การนำเสนอผลงานวิชาการสู่ผู้ใช้ประโยชน์ผ่านเวที การมอบรางวัลเกียรติยศให้กับภาคีต้นแบบที่สนับสนุนการทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และรางวัลสำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ที่สำคัญสุดคือการที่มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสส่งมอบผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 100 นวัตกรรม สู่ชุมชนเป้าหมาย โดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นผู้รับมอป้าย "12 ปี มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ 100 นวัตกรรมสู่ชุมชนสังคม"