Like: 

ต้อนรับทีมวิจัยโครงการวิจัยระบบฯ โครงการวิจัยท้าทายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ หน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดยมี ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวเตือนใจ ปิยัง หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโอกาสต้อนรับทีมวิจัยโครงการวิจัยระบบฯ โครงการวิจัยท้าทายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และคณะ โดยในช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการตอบสนองนโยบายเป้าหมายของรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่2) ร่วมกับหน่วยจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 21 แห่ง ที่ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้ทุนท้าทายไทย เพื่อศึกษาและทวนสอบกระบวนการการทำงาน/ขั้นตอนการทำงานของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเขิงพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางของการทำงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและแหล่งทุน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินงานของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย ซึ่งในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และทีมวิจัย บรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ ระบบบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อสังคม : แนวคิด บทบาทและแรงบันดาลใจ โดยมี ผศ.ดร.อภิรัก สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่/รับใช้สังคม ซึ่งข้อมูลจากการแชร์ประสบการณ์ ของ ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และทีมวิจัย ก่อให้เกิดการเรียนรู้และแนวทางในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์หลายด้านเพื่อพัฒนา แก้ปัญหา และยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้น