Like: 

ประชุมชี้แจงประกาศรับข้อเสนองานวิจัยงบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงประกาศรับข้อเสนองานวิจัยงบเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการใช้งานระบบ DRMS ให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแต่ละพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการข้อเสนองานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช