Like: 

โครงการจัดทำวารสารเพื่อการวิจัย “วารสารเทคโนโลยีศรีวิชัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของวารสารเพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพวารสาร (TCI) และเตรียมวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ภายใต้โครงการจัดทำวารสารเพื่อการวิจัย “วารสารเทคโนโลยีศรีวิชัย” ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบลูโซเทล ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมข้อมูลของวารสารสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มาบรรยายให้คำแนะนำรายละเอียดตามเกณฑ์การประเมินของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เชิญเครือข่ายผู้จัดทำวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วมด้วย เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและการดำเนินงานของวารสาร โดยมีผู้เข้าร่วมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมทั้งสิ้น 7 วารสาร