Like: 

“การอบรมการใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “การอบรมการใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิจัย” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ปัญจา ชูช่วย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำฝน พลอยนิลเพชร มาให้ความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักวิจัยของมหาลัยฯ เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก