Like: 

"ประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล"

วันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมประชุมกำหนดการติดตามการดำเนินงานของโครงการ "ประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีข้อหารือเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามงานวิจัย และการหนุนเสริมการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงวางแผนการทำงานในระยะต่อไปของโครงการฯ ในกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง