Like: 

“การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย”

วันที่ 22-23 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการ “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ณ วังวาดี รีสอร์ท ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการบรรยายเรื่อง "ทิศทางการปฏิรูประบบวิจัยและนัยยะความสำคัญต่องานวิจัยเชิงพื้นที่" โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อด้วยการบรรยาย "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะ 20 ปี ตามแนวคิดด้านการสร้างผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมบนอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ในระยะปานกลาง 5 ปี แรก" โดย คุณวันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกัน Workshop กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่ม การวิเคราะห์โจทย์วิจัยบนอัตลักษณ์และบริบทความต้องการเชิงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ในภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มการปฏิบัติการตามกิจกรรม โดย เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Network Value chain บนฐานงานวิจัยเดิมและการพัฒนา Research framework บนงานฐานวิจัย เพื่อเป็นการเรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนางานวิจัย อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทิศทางการปฏิรูประบบการวิจัยในอนาคต หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการทำงานวิจัย โดยได้ยก Case Study จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ Case Study การออกแบบงานวิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคม โดย ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย และ Case Study เกี่ยวกับการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล โพชกำเหนิด อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยนักวิจัยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของการดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

          สำหรับวันที่สองของโครงการเป็นกิจกรรมนำเสนอ Research Framwork ของกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มนวัตกรรมจากใบจาก กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มเรื่องถม โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยกับวิทยากร อีกทั้งยังเป็นแนวทางการวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมท่านอื่นด้วย และในช่วงบ่ายมีการบรรยาย หัวข้อเรื่องกรณีศึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการบรรยายกระบวนการทำงานงานวิจัยเชิงพื้นที่จากประสบการณ์จริง ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของกระบวนการทำงานเชิงพื้นที่ ที่มีความแตกต่างในด้านพื้นที่และชุมชน ต่อมาเป็นการบรรยายแนวทางการเขียนรายงานวิจัยโดย ดร.สุดคนึง          ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบรรยายถึงรายละเอียดแบบฟอร์มของการเขียนรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องมือในการทำวิจัยของ หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการเขียนความต้องการการรับการหนุนเสริมด้านงานวิจัย จากนักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก