Like: 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019) ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 โดยนำผลงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) "การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียนจังหวัดตรัง" เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ โครงการวิจัยตู้อบใบจากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดย ผศ.นพดล โพชกำเหนิด  โครงการวิจัยการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ของชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียนจังหวัดตรัง โดย ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ โครงการวิจัยนวัตกรรมสีเขียวสีรถสะดุดเหลือใช้จากการแปรรูปจากปัจจุบันชุมชนสีเขียวสู่ความยั่งยืนของลุ่มน้ำปะเหลียน โดย ดร.ทัชชญา สังขะกูล นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหวานต้นจากเชิงพาณิชย์เพื่อการอนุรักษ์ป่าจากอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ ซึ่งในแต่ละวันจะมีการจัด workshop ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ร่วมสนุก เช่น การผลิตถ่านแฟนซีจากใบจาก การสานติหมาจากใบจาก การทำของที่ระลึกจากใบจาก ซึ่งได้รับความสนใจแก่ผู้ร่วมงานจำนวนมาก