Like: 

“การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ”

วันที่ 2-3 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ” ณ โรงแรมบลูโซเทล ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ยังมีวิทยากรให้คำปรึกษาและแนะนำประจำกลุ่ม ได้แก่ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ ประจำกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รศ.ดร.วรวรรณ พันธุ์พิพัฒน์ ประจำกลุ่มวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ประจำกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ประจำกลุ่มบริหารการจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว และ Mr.Danaiel Edward Guiney เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ของบทความ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนบทความวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การตีพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ