Like: 

ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัด โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.เพลินจิตต์ นกสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รับหน้าที่พิธีกรและผู้จัดการโครงการฝึกอบรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

          กิจกรรมวันแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัยจากวิทยากร (แม่ไก่) ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ โดยวิทยากร ดร.กัลยา บุญญานุวัตร และเรื่องการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม โดยวิทยากร ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาท และรองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย ร่วมประเมินวิทยากร เพื่อให้การรับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” อีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติ ฝึกการกำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่

          วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นการทบทวนประเด็นเนื้อหาวิจัย และรับฟังการบรรยายโดยวิทยากร (แม่ไก่) รศ.ผกากรอง เทพรักษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และเรื่องการออกแบบการวิจัยรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิทยากร (แม่ไก่) ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนช่วงท้ายเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณแบบกลุ่ม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับคำแนะนำอย่างใกล้โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

          วันที่ 3 เมษายน 2562 พบกับกิจกรรม Home Room หลังจากได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากร (แม่ไก่) รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และเรื่องการวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากวิทยากร (แม่ไก่) ผอ.ชูศรี กาญจนวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

          วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นการบรรยายจากวิทยากร (แม่ไก่) ผศ.อนงค์ ภิบาล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์

          การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และจากหน่วยงานภายนอก จาก 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง, อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยชุมชนพังงา, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตกระบี่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 คน หลังเสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ผอ.เพลินจิตต์ นกสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมทุกท่าน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “ลูกไก่” ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอีก 49 คน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการวิจัยในภูมิภาค อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป