Like: 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ 5 แห่ง (มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.สงขลา มรภ.ภูเก็ต และ มรภ.ยะลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการประชุมจากกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยท่าน ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย และกำกับดูแลโดยคุณญาดา สัมมารัตน์ จากกองมาตรฐานงานวิจัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ กว่า 320 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิมิตร มรกต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของจริยธรรมตามจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาสาระอัดแน่นตั้งแต่

          - จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และกระบวนการขอการยินยอม

          - การเยี่ยมสำรวจและประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

          - หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

          - การวิจัยในการรักษาความลับและผลประโยชน์ทับซ้อน

          - บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

รวมถึงกิจกรรม ถาม-ตอบ กรณีศึกษา ลุ้นรับรางวัลจากท่านวิทยากร และมีการทำแบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจที่ได้รับตลอดหลักสูตรทั้งสองวัน