Like: 

ร่วมปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาแผนบูรณาการวิจัยระดับภูมิภาค

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 6 สถาบัน ร่วมปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาแผนบูรณาการวิจัยระดับภูมิภาคสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย ปี 2564 หรือแหล่งทุนอื่น โดยมีประเด็นสรุปร่วมกันให้แต่ละมหาวิทยาลัย กำหนดประเด็นวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในบริบทภูมิภาค เบื้องต้นมีข้อเสนอประเด็นแผนบูรณาการมหาวิทยาลัยละ 2 แผนบูรณาการ ทั้งนี้เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 6 สถาบัน จะกำหนดจัดประชุมเครือข่ายและพัฒนาแผนบูรณาการร่วมกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้