Like: 

โครงการการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวีแอล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ในด้านเทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ของนักวิจัยสู่วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

          กิจกรรมวันแรกได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว บรรยายพิเศษเรื่อง การวางเนื้อหาบทความอย่างไรให้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ หรือให้ได้รับการตีพิมพ์ ในส่วนช่วงบ่ายและวันที่สองของโครงการ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาอ่านและให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยแต่ละสาขา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านมีความตั้งใจในการปรับแก้ไขบทความ ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้สละเวลามาให้ความรู้และเทคนิคการเขียนบทความให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย