Like: 

12-13 มีนาคม 2562 : พัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 20 ปี และกำหนดวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Quick win projects ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นๆ พร้อมกันใน 3 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่จังหวัดสงขลา พื้นที่จังหวัดตรัง พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ทราบเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และพันธกิจหลักของหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมสังเคราะห์ให้เกิดพัฒนาแผนงานพัฒนาจังหวัดตามทิศทางที่สอดคล้องกัน จะเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าถึงโจทย์วิจัยจากผู้ใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่

 

โดยในพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดขึ้น ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าชุดทำงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลาเพื่อสนองนโยบาย Thailand 4.0 โดยคุณบัณลือ ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลา การระดมความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ได้แก่ คุณวิฑูร อินทมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา คุณธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา คุณพูนทรัพย์ ชูแก้ว ปราชญ์ชุมชนท่าหิน คุณประทีป หรัมจันทร์ ปราชญ์ชุมชนท่าข้าม ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ช่วงบ่ายนำเสนอตัวอย่างแผนบูรณาการให้ได้รับทุนสนับสนุน: กรณีศึกษาแผนบูรณาการที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย ชูศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิภาค จาก รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ส่วนในพื้นที่จังหวัดตรัง จัดขึ้น ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และผศ.ประภาศรี ศรีขัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นทีมจัดการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการ การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางนิทฐา แสวงทอง ภาคเสวนา เรื่อง การค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็นผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง คุณอารุณี มานะกล้า ผู้แทนประมงจังหวัดตรัง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่องการกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พลชาติ โชติการ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานเปิดงานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ การบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดครศรีธรรมราชเพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย คุณพงศศักดิ์ เมืองดี (หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด) ภาคเวทีเสวนา เรื่อง การค้นหาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัด โดยภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย คุณพิทักษ์ บุญคงแก้ว (อุตสาหกรรมจังหวัด) คุณอมรรัตน์ สว่างลาภ (สำนักงานเกษตร จ.นครศรีธรรมราช) คุณกรกฏ เตติรานนท์ (ประธานหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช) ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ นักวิจัยเด่นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติมาให้ความรู้

 

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ นับเป็นการขยับเข้าสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยบนความต้องการของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้นักวิจัย คณะ วิทยาลัย นำมากำหนดทิศทางการพัฒนาแผนบูรณาการงานวิจัยในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเบื้องต้นคือสัมผัสถึงความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ส่งผลให้เกิดความมั่นใจต่อบทบาทของ มทร.ศรีวิชัย ต่อพันธกิจรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบรรยากาศที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจากนักวิจัย และความยินยอมพร้อมใจของหน่วยงานที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยมาร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม