Like: 

7-8 มีนาคม 2562 การใช้เครื่องมือทางการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “การอบรมการใช้เครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิจัย” ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ซึ่งมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปัญจา ชูช่วย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาให้ความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักวิจัยของมหาลัยฯ เพื่อให้สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ