Like: 

14 -16 กุมภาพันธ์ 2562 การสร้างเครือข่าย

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการ การสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ โรงแรม บลูโซเทล ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ภายใต้แนวการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการวิจัยให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด ซึ่งการขับเคลื่อนหลัก มาจากบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อการลดขั้นตอนในการดำเนินงานจึงควรมีการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดโดย ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฝึกอบรมและเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มีการมอบธงที่ระลึกให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์การแสดงความร่วมมือของเครือข่าย 9 ราชมงคล