Like: 

ลงนามในสัญญาโครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้อง MT 209 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) หน่วยจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดกิจกรรมลงนามในสัญญาโครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม บนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขันภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.จรัญ ไชยศร  ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  นายอุดม  ขวัญสงค์  ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องถม  และคุณกัญญารัตน์  สังขาเสน ผู้จัดการร้านแดรี่ฮัท สาขาทุ่งสง  ร่วมเป็นสักขีพยาน   

โดยผู้ให้สัญญาทุนวิจัยคือ    ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   และ มีผู้รับสัญญาทุนวิจัย จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 
     1.โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าสู่มูลค่าบนวิถีแห่งการเชิดชูช่างถมเมืองนคร มี ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
     2.โครงการวิจัย นวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัยโดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดั้งเดิมของเครื่องถมจังหวัดนครศรีธรรมราช   มี ดร.ณัฎฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
     3.โครงการวิจัย การบริหารจัดการวัตถุดิบของเกษตรกรผู้ผลิตเครื่องแกง มีอาจารย์สาธิต  บัวขาว  จากคณะเกษตรศาสตร์ 
     4.โครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด มี ดร.สายใจ แก้วอ่อน  จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
     5.โครงการวิจัย พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร  มี ผศ.โพยมพร รักษาชล จากคณะเทคโนโลยีการจัดการ