Like: 

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับ Concept Proposal เพื่อขอรับการสนับสนุน "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" ปีงบประมาณ 2562  รอบที่ 2

โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ
-เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน และภาคเอกชนร่วมสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 20% 
-ประเด็นวิจัยสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล และตรงกับกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย
-ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ

สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) มาที่อีเมล์ trf.agribiot@gmail.com 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2562

ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด 
จะให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-191-2657 , 098-482-4963

Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) :
PDF : 

/_info/sites/default/files/Concept%20Proposal%202561.pdf

MS Word : 

/_info/sites/default/files/Concept%20Proposal%202561.docx

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย : 

/_info/sites/default/files/Framework2561_AgriBiotTRF.pdf