Like: 

บริษัทเอสซีจี เข้าร่วมหาแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่งจังหวัดตรังร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่ง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คุณศานิต เกษสุวรรณ และคณะ บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่งจังหวัดตรัง โดย บริษัทเอสซีจีผสานพลังงานชุมชนสานต่อโครงการรักษ์น้ำจากภูผา สู่มหานที เอสซีจีมีการอนุรักษ์ต้นน้ำของชุมชน ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และมาถึงพื้นที่ปลายน้ำของชุมชนบ้านมดตะนอน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ได้นำนวัตกรรมบ้านปลาจากปูนทนน้ำทะเล เป็นบ้านปลาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอสซีจีจึงจัดทำโครงการรักษ์น้ำจากภูผา สู่มหานทีในพื้นที่ต่างทั้งประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างต้นน้ำที่ดี สู่ปลายน้ำอันอุดมสมบูรณ์ และยินดีที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่ง