Like: 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ได้นำทีมวิจัยชุดโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้บริหารได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไปเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ