Like: 

ประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ในช่วงเช้า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ได้ประชุมจัดทำแผน การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการบริหารโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน ณ ปลายน้ำรีสอร์ท อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช